menu
首页 产品中心 分切刀架

激光模切分切一体机刀架

[基本参数]

产品良率:    ≥99.8%

有效分切宽度:    550  mm

分切刀轴直径:    70  mm

分切精度:    ±0.5 mm

刀轴径向跳动:    <0.003  mm

刀轴端面跳动:    <0.003  mm

[产品特点]

一体式框架设计,结构成熟稳定性高.
 

产品推荐